Πώς Να Υπολογίσει Το Μέγεθος Στατιστικά Σημαντικό Δείγμα

Πώς Να Υπολογίσει Το Μέγεθος Στατιστικά Σημαντικό Δείγμα

Η στατιστική σημασία χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει αν τα στατιστικά στοιχεία είναι αξιόπιστα και κατά πόσον οι διαφορές που βρίσκονται πάντα θα βρεθούν. Ο συνηθέστερος τύπος στατιστικής σημασίας είναι η στατιστική T και η τιμή p. Πολύ μικρές διαφορές μπορεί να είναι σημαντικές όταν το μέγεθος του δείγματος είναι μεγάλο. Όταν είναι μικρό, απαιτούνται πολύ μεγαλύτερες διαφορές για να επιτευχθεί στατιστική σημασία. Για να προσδιοριστεί πόσες μετρήσεις χρειάζονται για να βρεθεί στατιστική σημασία, το μέγεθος του δείγματος μπορεί να εκτιμηθεί πριν από τη διεξαγωγή της μελέτης.

Καθορίστε το επίπεδο άλφα που θα χρησιμοποιήσετε. Αυτό αναφέρεται στο μέγεθος του σφάλματος που είναι αποδεκτό στη στατιστική ανάλυση. Συνήθως χρησιμοποιείται ένα επίπεδο άλφα 0. 05, αν και μπορεί να είναι άλλο. Όσο υψηλότερο είναι το επίπεδο, τόσο μεγαλύτερος είναι ο σφάλμα στον υπολογισμό.

Εκτιμήστε τον μέσο όρο που θέλετε στη μελέτη. Πολλές φορές αυτή η μέση εκτίμηση λαμβάνεται από μια έρευνα που έγινε προηγουμένως. Εναλλακτικά, μπορεί να υπολογιστεί από μια μικρή δοκιμασία που εκτελείται σε ένα μικρό δείγμα.

Συμπληρώστε τις τιμές σε αυτή την εξίσωση: n = t ^ 2 xp (1-p) / m ^ 2. t είναι το επίπεδο εμπιστοσύνης, συνήθως 95% (τυπική απόκλιση 1, 96). p είναι ο υπολογιζόμενος μέσος όρος και m είναι το περιθώριο σφάλματος ή άλφα επίπεδο. n θα είναι το μέγεθος του υπολογισθέντος δείγματος.

Συμβούλιο

Τα προγράμματα στατιστικών σάς επιτρέπουν να υπολογίζετε εύκολα και γρήγορα το μέγεθος του δείγματος. Πολλοί ιστότοποι διαθέτουν επίσης αριθμούς υπολογιστών μεγέθους δείγματος (βλ. Πόροι).

Βίντεο Φροντιστήριο: 2018 Personality Lecture 13: Existentialism: Nazi Germany and the USSR.

Όπως Αυτό; Μοιραστείτε Με Τους Φίλους Σας: